ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕆ ᕗᕋᓐᑎᐁ (College Frontier) ᐃᓚᐅᒍᒪᒐᔭᕐᑐᓂᒃ ᐅᓇᑕᒡᒑᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᓕᕆᕗᑦ ᐊᐅᔭᒥ ᐊᑐᐊᕐᓯᓂᕐᒧᑦ ᓱᖃᑦᓯᕕᒻᒥ ᐃᓱᐊᕐᓭᔨᐅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ 10-ᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕆ ᕗᕋᓐᑎᐁ (College Frontier) ᐃᓚᐅᒍᒪᒐᔭᕐᑐᓂᒃ ᐅᓇᑕᒡᒑᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᓕᕆᕗᑦ ᐊᐅᔭᒥ ᐊᑐᐊᕐᓯᓂᕐᒧᑦ ᓱᖃᑦᓯᕕᒻᒥ ᐃᓱᐊᕐᓭᔨᐅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ 10-ᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ

ᐱᓇᓱᒐᕐᑖᖃᓱᒍᒪᒍᕕᑦ ᐱᕕᖃᕐᐳᑎᑦ ᒣ 10, 2017 ᑎᑭᓪᓗᒍ.

ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᓂᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑰᒃᔪᐊᒥ ᑰᒃᔪᐊᕌᐱᒻᒥᓗ

ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᓂᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑰᒃᔪᐊᒥ ᑰᒃᔪᐊᕌᐱᒻᒥᓗ

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ-ᑐᖓᓕᖓ, ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ ᑲᑎᒪᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᑰᒃᔪᐊᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ:  ᕌᐳᕐᑦ ᒍᐊᑦ

ᑰᒃᔪᐊᕌᐱᒻᒥᐅᑦ ᑭᒡᒐᖓ: ᐋᓐᑕᓂ ᐃᑦᑐᓵᑦ

ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓕᓐᓂ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ

ᐱᒍᓐᓇᐅᑎᓕᓐᓂ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ

ᐃᓘᓐᓇᓯᓐᓂᒃ ᓇᑯᕐᒦᐳᖓ ᐱᓇᓱᕝᕕᑎᓐᓂᒃ ᐱᕈᕐᑎᓯᕙᓪᓕᐊᖃᑕᐅᑦᓯᐊᕋᑦᓯ, ᐃᓕᓴᕐᕕᑎᒍᑦ
ᐃᓕᓵᑎᒍᓪᓗ.

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ: ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ ᒫᑭ ᒪᒃᑖᓄᓪ: ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᐅᖑᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᖓᓂᑦ 2017-ᒥ ᓵᓚᓕᒃ

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ: ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ ᒫᑭ ᒪᒃᑖᓄᓪ: ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᐅᖑᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᖓᓂᑦ 2017-ᒥ ᓵᓚᓕᒃ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᓄᓇᕕᒃ (ᑯᐯᒃ), ᑲᓇᑕ (ᒫᑦᔨ 19, 2017) – ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᕕᒃ ᐅᐱᒍᓱᑉᐳᖅ ᒫᑭ ᒪᒃᑖᓄᒥᒃ, ᓵᓚᖃᕐᓂᖓᓄᑦ 2017-ᒥ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᐅᖑᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᖓᓂᑦ.

Nunavimmiut Futures Fair

Nunavimmiut Futures Fair

Akulivik | March 27-28

Ivujivik | March 30 - 31

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ: ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥᐅᑦ, ᖁᐊᕐᑕᒥᐅᑦ ᐊᐅᐸᓗᒻᒥᐅᓗ ᓵᓚᓖᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᒥᒃ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓵᓚᖃᐅᑎᑖᑦᓯᐊᓱᑎᒃ!

 ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ: ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥᐅᑦ, ᖁᐊᕐᑕᒥᐅᑦ ᐊᐅᐸᓗᒻᒥᐅᓗ ᓵᓚᓖᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᒥᒃ ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᓵᓚᖃᐅᑎᑖᑦᓯᐊᓱᑎᒃ!

“ᐊᒥᓱᑦ ᐱᓯᑎᒻᒪᕆᐊᓗᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓚᐅᔪᑦ ᓴᕐᕿᑎᑕᐅᒪᑦᓱᑎᒃ ᓵᓚᖃᕐᑐᓴᓂᓪᓗ ᑎᒃᑯᐊᓯᒐᓱᐊᕆᐊᒥᒃ ᐱᔭᕆᐊᑐᔫᓚᕿᓚᐅᔪᑦᓱᓂ” ᐅᖃᓚᐅᔪᑦ ᑐᑭᑖᕆᔩᑦ ᐅᒃᑯᐊᑕᐅᓂᖃᕐᑎᓗᒍ ᐱᓂᐊᕐᓂᖅ.

ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᓂᖃᓛᕐᑐᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂᒃ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂᒃ ᕕᕈᐊᕆ 6-ᒥᑦ 10-ᒧᑦ!

ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᓂᖃᓛᕐᑐᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂᒃ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂᒃ ᕕᕈᐊᕆ 6-ᒥᑦ 10-ᒧᑦ!

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂᒃ ᐅᐱᒍᓱᓐᓂᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓᓂ, ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ ᓇᑯᕐᒦᕈᒪᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓕᒫᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᒻᒪᕆᐊᓗᓐᓄᕆᓲᖏᓐᓄᑦ ᐊᖏᕐᓯᒪᑦᓯᐊᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᑦᑎᓂ.

ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᓚᐅᕆᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᑎᓂᒃ ᓄᑖᓂᓪᓗ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᑦᑎᓂᒃ!

ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᓚᐅᕆᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᑦᑎᓂᒃ ᓄᑖᓂᓪᓗ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᑦᑎᓂᒃ!

ᐃᓚᐅᒍᒪᕖᑦ? ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᑐᒍᑦ!

1-800-361-2244 ᑭᓯᑦᔪᑎᖓ 355

adulteducation@kativik.qc.ca

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᑏᑦ

ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᑏᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐱᑐᑦᒪᕕᖓ

ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᐱᑐᑦᒪᕕᖓ
Inuktitut Dictionary website