ᑐᓴᕋᑦᓴᕗᑦ

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᓕᕆᔪᐃᑦ!

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᓕᕆᔪᐃᑦ!

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᓕᕆᔪᐃᑦ!

ᐃᓕᓐᓂᐊᕖᑦ ᐸᕐᓇᐸᓪᓕᐊᓕᕐᒥᒪᑕ ᓱᖃᑦᓯᑎᑦᓯᓂᑦᑯᑦ ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᒥᒃ ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᖃᑦᑕᓗᑎᒃ, ᐃᓄᑦᔪᐊᒦᓛᕐᑐᑦ ᕕᕈᐊᕆ 14-15, 2017-ᒥ. 

ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ: ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐅᒥᐅᔭᒥ

ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ: ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐅᒥᐅᔭᒥ

ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐅᒥᐅᔭᒥ

ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ (ᓄᕕᐱᕆ 30, 2016) – ᔫᓂ 2016-ᒥ ᐄᒪᓕ ᓅᓯ ᑐᑲᓗᒃ ᓄᕐᖃᓚᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᒥᐅᔭᒥ. ᐃᓇᖏᕐᑕᐅᒪᓕᕐᑐᖅ ᐄᕙ ᐃᓄᑉᐸᒧᑦ, ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᓚᐅᔪᖅ ᐅᒥᐅᔭᕐᒥᐅᓄᑦ. ᐄᕙ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᓚᐅᔪᖅ ᐆᒃᑑᐱᕆ 18, 2016-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓ ᐅᒃᑯᐃᑕᐅᓂᖃᕐᑎᓗᒍ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ. 

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᔨᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᑐᑦ.

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᔨᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᑐᑦ.

ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᐅᑦᓴᐅᑎᒋᒋᐊᓖᑦ 

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᔨᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᑐᑦ. 

ᒪᓐᑐᔨᐊ, ᑯᐯᒻᒥ (ᓯᑎᐱᕆ 21, 2016) – ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᔨᓂᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖃᓛᕐᑐᑦ ᓯᑎᐱᕆ 27, 2016-ᒥ. ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓴᕐᓂᓕᕆᔨᖕᖑᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓛᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᕐᕌᒎᓐᓂ ᒪᕐᕉᓂ.

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ - ᓄᓇᕕᒃ ᓯᕗᓂᑦᓴᕗᑦ: ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᖏᓐᓄᑦ

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ - ᓄᓇᕕᒃ ᓯᕗᓂᑦᓴᕗᑦ: ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ  ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᖏᓐᓄᑦ

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ

ᓄᓇᕕᒃ ᓯᕗᓂᑦᓴᕗᑦ: ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ  ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᖏᓐᓄᑦ

ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ (ᓯᑎᐱᕆ 12, 2016) - ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ, ᔮᓐ ᐋᐸᑦᓗ ᐊᓕᐊᓱᕐᖁᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᖃᕆᐊᒥᒃ ᐊᖏᕐᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ $666,921 ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᒍᑎᑦᓭᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒋᐊᓪᓚᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕖᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖓᑕ ᐱᓇᓱᐊᕐᕕᖓᓂᑦ ᐱᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥ, ᓄᓇᕕᒃ ᓯᕗᓂᑦᓴᕗᑦ ᐃᓗᕐᖁᓯᕐᒧᑦ ᓈᒻᒪᓯᓕᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᖃᖃᑦᑕᓛᕐᑐᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ, ᐊᐅᒡᒍᔅᑎ 2017-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ.

ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓ ᐱᒋᐊᓛᓕᕐᒥᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᖓᔪᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ!

ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓ ᐱᒋᐊᓛᓕᕐᒥᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᖓᔪᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ!

ᐃᓕᓐᓂᐊᓇᐅᑉ ᐊᕐᕌᒍᖓ ᐱᒋᐊᓛᓕᕐᒥᔪᖅ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐅᓚᖓᔪᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ!

ᑕᒡᒐᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᒥ 36 ᓄᑖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᓱᖏᐅᓯᓴᕐᑕᐅᓂᖃᕐᑐᑦ ᑰᑦᔪᐊᒦᑦᓱᑎᒃ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓯᖃᕐᑎᑕᐅᑦᓱᑎᒃ.

ᓄᓇᕕᐅᑉ 2015-2016-ᒥ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔭᕇᔨᐊᖏᑦ!

ᓄᓇᕕᐅᑉ 2015-2016-ᒥ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔭᕇᔨᐊᖏᑦ!

ᓄᓇᕕᐅᑉ 2015-2016-ᒥ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒥ ᐱᔭᕇᔨᐊᖏᑦ!

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ ᓇᑯᕐᓴᐳᖅ ᐅᓐᓂᓯᐅᕈᑎᖃᕐᓱᓂ ᑲᑎᑦᓱᒋᑦ 56 ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐃᓘᓐᓇᖏᓐᓂ ᐱᓚᐅᔪᓂᖏᓂᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓂᒃ ᐱᔭᕇᒍᑎᒥᓂᒃ ᑕᒡᒐᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ. ᐅᐱᒍᓲᑎᖃᕐᖁᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᓕᒫᓂᒃ ᐱᔭᕇᓚᐅᔪᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑕᒥᓂᒃ.

2016-ᒥ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᔭᖏᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑐᑦ!

2016-ᒥ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᔭᖏᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑐᑦ!

2016-ᒥ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᑏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᔭᖏᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑐᑦ!

ᐅᐱᒍᓲᑦᔨᕈᒪᕗᒍᑦ  2016-ᒥ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᔭᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑐᓂᒃ!

ᐅᐱᒍᓲᑦᔨᖃᕗᑦ ᖃᒻᒥᐅᓂᕐᐹᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑐᕕᓂᖅ!

ᐅᐱᒍᓲᑦᔨᖃᕗᑦ ᖃᒻᒥᐅᓂᕐᐹᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑐᕕᓂᖅ!

ᐅᐱᒍᓲᑦᔨᖃᕗᑦ ᖃᒻᒥᐅᓂᕐᐹᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᑐᕕᓂᖅ!

ᐅᐱᒍᓲᑦᔨᕈᒪᕙᕗᑦ ᓗᐃᓴ ᔨᓂ ᑑᒪᓯ, ᖃᒻᒥᑯᑦ ᒥᑭᐊᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓᓂ ᐱᔭᕇᕈᓯᕐᓯᒪᔪᖅ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᓐᓇᐅᑎᑖᓚᐅᔪᖅ ᒪᓐᓂᓕᐅᑦ 2, 2016-ᒥ. ᓗᐃᓴ ᐃᓕᓐᓂᐊᕇᓚᐅᔪᖅ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨᓂᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᒍᑎᖏᑎᒍᑦ, ᒥᑭᐊᓪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᕐᔪᐊᖓᓂᒃ ᐱᓇᓱᖃᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑎᐅᓲᑦ.

Syndicate content