ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕆ ᕗᕋᓐᑎᐁ (College Frontier) ᐃᓚᐅᒍᒪᒐᔭᕐᑐᓂᒃ ᐅᓇᑕᒡᒑᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᓕᕆᕗᑦ ᐊᐅᔭᒥ ᐊᑐᐊᕐᓯᓂᕐᒧᑦ ᓱᖃᑦᓯᕕᒻᒥ ᐃᓱᐊᕐᓭᔨᐅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ 10-ᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕆ ᕗᕋᓐᑎᐁ (College Frontier) ᐃᓚᐅᒍᒪᒐᔭᕐᑐᓂᒃ ᐅᓇᑕᒡᒑᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᓕᕆᕗᑦ ᐊᐅᔭᒥ ᐊᑐᐊᕐᓯᓂᕐᒧᑦ ᓱᖃᑦᓯᕕᒻᒥ ᐃᓱᐊᕐᓭᔨᐅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ 10-ᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒪᕆ ᕗᕋᓐᑎᐁ (College Frontier) ᐃᓚᐅᒍᒪᒐᔭᕐᑐᓂᒃ ᐅᓇᑕᒡᒑᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᓕᕆᕗᑦ ᐊᐅᔭᒥ ᐊᑐᐊᕐᓯᓂᕐᒧᑦ ᓱᖃᑦᓯᕕᒻᒥ ᐃᓱᐊᕐᓭᔨᐅᒐᔭᕐᑐᓂᒃ 10-ᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ

18-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᑐᐊᕈᕕᑦ ᐅᖓᑖᓂᓪᓘᓃᑦ ᐅᓇᒻᒥᒋᔭᖃᑐᐊᕈᕕᓪᓗ ᐱᓇᓱᖃᑎᖃᕆᐊᒥᒃ ᐱᐊᕋᕐᓂᒃ/ᑲᒃᑲᓛᓂᒃ ᐅᑭᐅᓕᓐᓂᒃ 5-ᒥᑦ 12-ᒧᑦ, ᐃᒻᒪᖄ ᑖᓐᓇ ᐱᓇᓱᒐᓪᓗᐊᑦ!

ᐱᓇᓱᒐᕐᑖᑐᑦ ᒪᓂᔨᕕᐅᓛᕐᑐᑦ ᐱᓇᓱᓐᓂᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᒃ ᐱᓇᓱᓚᐅᕐᑐᓂᕐᒧᑦ 6-ᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓂᒃ, ᑮᓇᐅᑦᔭᓴᕐᓗᑎᒃ $20 ᑫᕙᓪᓚᒍᓯ ᑕᒫᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᑦᓯᐊᕈᑎᑦᓭᑦ ᑕᑯᓗᒋᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᖃᕆᑕᐅᔦᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᖃᑎᒌᕝᕕᖓᓂᑦ www.kativiq.qc.ca.

ᐊᐱᕐᓲᑎᑦᓴᖃᑐᐊᕈᕕᑦ, ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒍ ᒫᒃ ᐋᓐᑐ ᐅᕙᓂ 1-866-528-1001 ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ. 2.

ᐱᓇᓱᒐᕐᑖᖃᓱᒍᒪᒍᕕᑦ ᐱᕕᖃᕐᐳᑎᑦ ᒣ 10, 2017 ᑎᑭᓪᓗᒍ.

 

ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᔪᖅ: © College Frontier