ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ: ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐅᒥᐅᔭᒥ

ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ: ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐅᒥᐅᔭᒥ

ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᓂᕈᐊᕐᓂᖅ ᐅᒥᐅᔭᒥ

ᒪᓐᑐᔨᐊᒥ (ᓄᕕᐱᕆ 30, 2016) – ᔫᓂ 2016-ᒥ ᐄᒪᓕ ᓅᓯ ᑐᑲᓗᒃ ᓄᕐᖃᓚᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᒥᐅᔭᒥ. ᐃᓇᖏᕐᑕᐅᒪᓕᕐᑐᖅ ᐄᕙ ᐃᓄᑉᐸᒧᑦ, ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᓚᐅᔪᖅ ᐅᒥᐅᔭᕐᒥᐅᓄᑦ. ᐄᕙ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᖃᓚᐅᔪᖅ ᐆᒃᑑᐱᕆ 18, 2016-ᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓ ᐅᒃᑯᐃᑕᐅᓂᖃᕐᑎᓗᒍ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ. 

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖏᑦ ᒪᑯᐊ:

·       ᐊᖓᔪᕐᖄᖅ, ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥ: ᐋᓚᓯ ᓈᓚᑦᑑᔭᖅ

·       ᐊᖓᔪᕐᖄᑉ ᑐᖓᓕᖓ, ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒻᒥ: ᐲᑕ ᐸᐱᐊᓗᒃ 

·       ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐊᐅᐸᓗᒻᒥ: ᒫᑎᓐ ᓯᑳᑦ

·       ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒥ ᑲᑎᒪᔨ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ: ᓯᐊᔭ ᐴᓐ

·       ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖓ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓄᓪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ: ᒥᐊᔨ ᐱᓗᕐᑑᑦ

·       ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥ: ᔮᖕ ᓗᑑᒃ

·       ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑰᑦᔪᐊᒥ: ᒍᐃᓕᔅ ᑕᒍᓐᓈᖅ

·       ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑕᓯᐅᔭᒥ: ᐹᓴ ᐴᑎ

·       ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑲᖏᕐᓱᒥ: ᓯᐊᔭ ᑯᔩ

·       ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᖁᐊᕐᑕᒥ: ᐹᓪᓚᔮᑦ ᐃᔨᑭᐅ

·       ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᒥ: ᔨᐊᓯᑲ ᐋᕐᖓᖅ

·       ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᑲᓴᓪᓗᓂ: ᑲᒃᑭᓂᖅ ᓇᓗᐃᔪᖅ

·       ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐅᒥᐅᔭᒥ: ᐄᕙ ᓂᕕᐊᕐᓯ

·       ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ: ᓭᕋ ᑲᓈᕐᔪᐊᖅ

·       ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ ᐊᑯᓕᕕᒻᒥ: ᒫᑯᓯ ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ

ᐅᕙᑦᑎᓅᓕᖓᔪᑦ:

ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 1975-ᒥ, ᔦᒥᓯ ᐯᑉ ᑯᐯᓪᓗ ᑕᕐᕋᖓᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓᑎᒍᑦ. 1978-ᒥᓂᑦ, ᐱᒍᑦᔨᔨᑐᐊᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᒃᑯᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ. ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᓴᓇᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᒍᑕᐅᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ 14-ᓂ. ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᖄᖑᑎᓪᓗᒍ, ᐅᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᐅᑉ ᐁᑉᐱᐅᑎᒋᔭᖏᓐᓂ. ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖁᑎᖃᕐᑐᖅ 17-ᓂᒃ ᐅᒃᑭᓂᕐᓴᒦᑦᑐᓄᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᒦᑦᑐᓄᓪᓗ ᑕᓪᓕᒪᓂᓪᓗ ᐃᓄᒻᒪᕇᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑕᐅᕕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᖁᑎᖃᕐᓱᓂ. ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᐅᕙᑦᑎᓂᒃ, ᑕᑯᒋᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᑎᒍᑦ ᐅᒃᑯᐃᖔᕐᕕᑎᓐᓂᒃ ᐅᕙᓂ: www.kativik.qc.ca

--- 30 ---

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᒪᕈᕕᑦ, ᐅᕗᖓ ᐅᖃᕐᓗᑎᑦ:

ᔮᑦ ᑐᔅᓅ-ᐱᐊᕐᓃ

ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᒥ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨ

(514) 482-8220

publicrelations@kativik.qc.ca

ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᔪᖅ: ᔮᑦ ᑐᔅᓅ ᐱᐊᕐᓃ (ᑲᑎᕕᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᖅ)