ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᓕᕆᕕᒻᒧᑦ - ᑐᖕᖓᓱᒋᑦᓯ

ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᐅᑎ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᒋᕙᐅ
ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᐅᑎ ᑐᕌᒐᖃᓗᐊᖕᖑᐊᑐᖅ ᐃᓂᓪᓚᑎᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᖕᖑᑎᑦᓯᓂᕐᒥᓗ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᐅᑎᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓕᒫᓃ ᐱᑐᑦᓯᒪᓂᖃᕐᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᖃᑦᑕᓲᖑᑦᓱᓂᓗ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᐅᑎᐅᑦᓱᓂ ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᒻᒥᓂ ᒪᓐᑐᕆᐊᓪᒦᑦᑐᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓯᐊᕐᓱᓂ.

ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᓕᕆᕕᒻᒥ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᓲᖑᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᑦᓴᓕᐅᕐᑎᓂᒃ ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᓱᑎᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᕐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᑎᑦᑕᑐᓂᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᓐᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᕿᒥᕐᕈᐊᒉᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᓯᕐᑐᑕᐅᓯᒪᑦᓯᐊᑐᑦ ᐊᓪᓚᕕᒻᒪᕆᒻᒥ ᐋᕐᕿᓱᕐᑕᐅᓲᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᓂᐊᓕᕋᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕖᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᒐᖃᐅᑎᖏᓐᓄᑦ.
 

ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᓇᓗᓀᒃᑯᑕᖏᑦ
ᕿᒥᕐᕈᐊᒉᑦ, ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ, ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᖑᕐᑎᑕᖏᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᓴᔦᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᐊᓪᓚᓂᐊᒉᑦ.

ᑎᑭᓭᒍᑏᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑕᑯᒍᓐᓇᑕᓯ

 

 

 

10,000 ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᕐᑐᑦ, ᒍᐃᒍᐃᑎᑐᑦ ᐃᓄᑦᑎᑐᓪᓗ

ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᑖᕐᕕᓭᑦ:

  • ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᒍᒪᒍᑦᓯ
  • Governements
  • Native Organisations
  • News and medias
  • References


ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᑐᒍᑦ ᐊᑦᑕᑐᕈᒪᒍᑦᓯᓗᓐᓃᒃ ᐅᕗᖓ:

kim.angatookalook@kativik.qc.ca